НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 15 липня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження правил надання доступу до інфраструкт..."  № 2353-20 від 05.03.2020р. 
Документ №2353 від 05.03.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

09.03.2020УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(20  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 05.03.2020р.  № 2353-20
 


Про затвердження правил надання доступу до

інфраструктури об’єкта будівництва


       Керуючись Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» затвердженими постановою КМУ №610 від 18.07.2018 року, «Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва» затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 247 від 25.09.2018 року,  Винниківська міська рада –


В И Р І Ш И Л А :


  1. Затвердити нормативні документи, які регулюють доступ до  інфраструктури об’єктів будівництва на території міста Винники.
    1. Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва на території міста Винники (додаток 1).
    2. Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва на території міста Винники (додаток 2).
    3. Типовий договір з доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва  та зразки бланків докуентів (додаток 3).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань з питань житлово-комунального господарства  та фінансової політики.       

Міський голова                                                                        В.Л.Квурт

Додаток 1

До рішення ВМР №___ від_____


ПРАВИЛА
надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва на території міста Винники

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва (далі - об’єкт будівництва) незалежно від форми власності.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”, “Про телекомунікації”“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”“Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”“Про регулювання містобудівної діяльності”.

Порядок звернення замовника до власника об’єкта будівництва для отримання доступу до об’єкта будівництва

3. Для отримання доступу до об’єкта будівництва замовник письмово звертається до ВКП «Добробут» (далі - власник) із запитом про надання доступу до об’єкта будівництва (далі - запит).

4. У запиті зазначаються:

1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів.

2) запропонована схема з підключення до об’єкта будівництва;

3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів об’єкта будівництва (далі - технічні умови);

4) дата та час попереднього огляду об’єкта будівництва (або її частини) та спосіб отримання (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) інформації про об’єкт будівництва (у разі потреби).

5. ВКП «Добробут» розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до об’єкта будівництва та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі технічних умов власник у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження запиту, письмово повідомляє про це замовнику з обґрунтуванням причин такої відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до об’єкта будівництва. Якщо замовник погоджується на альтернативну пропозицію, він подає власнику новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження альтернативної пропозиції.

Строки розроблення та видачі технічних умов

6. ВКП «Добробут» надає технічні умови у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від замовника документів, що підтверджують здійснення ним відповідної оплати.

7. У разі невнесення замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов рішення про видачу технічних умов анулюється власником.

8. Отримання та виконання технічних умов є обов’язковими умовами здійснення доступу до об’єкта будівництва.

9. Технічні умови набирають чинності з дати видачі їх замовнику власником.

10. Технічні умови є дійсними протягом зазначеного в них строку дії.

11. У разі неукладення договору з доступу видані власником технічні умови є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до елементів об’єкта будівництва після видачі технічних умов не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови протягом шести місяців з дня здійснення оплати, технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.

12. Власник може відмовити у наданні технічних умов з підстав, передбачених частиною тринадцятою статті 12 Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” (далі - Закон).

Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу

13. З метою визначення придатності об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій та подальшого виготовлення відповідно до отриманих технічних умов проектної документації з доступу замовник має право на безоплатній основі отримати від власника інформацію про об’єкт будівництва (або його частини).

ВКП «Добробут» зобов’язаний надавати у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня звернення замовника, перед укладенням договору з доступу можливість попереднього огляду та отримання інформації про об’єкт будівництва з метою визначення його придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій.

14. Після надходження від замовника проектної документації з доступу власник протягом 15 робочих днів перевіряє її на відповідність технічним умовам. Проектна документація з доступу, яка відповідає технічним умовам, повинна бути погоджена власником протягом 15 робочих днів з дня її надходження.

15. У разі виявлення невідповідності проектної документації виданим технічним умовам власник письмово інформує про це замовника з наданням відповідного переліку.

Замовник усуває виявлену невідповідність та не пізніше 10 робочих днів після отримання такої інформації надає проектну документацію з доступу власнику для повторного розгляду. Під час повторного розгляду проектної документації з доступу висунення будь-яких нових зауважень з боку власника, крім наданих раніше, не допускається. Якщо під час повторного розгляду проектної документації з доступу попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, власник відмовляє в погодженні проектної документації з доступу.

Після отримання доопрацьованої проектної документації з доступу власник протягом 10 робочих днів повинен погодити її або письмово повідомити замовнику про відмову в погодженні, зазначивши причини такої відмови.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника об’єкта будівництва з пропозицією укладення договору з доступу

16. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов та погодження власником проектної документації з доступу.

17. Після отримання погодженої власником проектної документації замовник подає письмове звернення власнику з пропозицією укладення договору з доступу, до якої додаються два примірники документів, передбачених частиною другою статті 16 Закону.

18. Доступ до об’єкта будівництва здійснюється на підставі договору, укладеного між власником та замовником з урахуванням особливостей, установлених Законом.

Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника об’єкта будівництва з пропозицією укладення договору з доступу

19. Власник у строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження письмового звернення замовника з пропозицією укладення договору з доступу, розглядає його та приймає рішення щодо укладення такого договору.

20. ВКП «Добробут» може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписане не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складене з порушенням вимог цих Правил;

2) законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, встановлено заборону щодо укладення договору з доступу;

3) окремі елементи об’єкта будівництва після надходження до його власника звернення про укладення договору з доступу ліквідовано (знищено) або розібрано (демонтовано);

4) замовник не подав документи, передбачені пунктом 17 цих Правил.

Порядок та строки укладення договору з доступу

21. Договір з доступу укладається в порядку, передбаченому законодавством, між власником та замовником.

22. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами відповідно до законодавства та у строк, що не може перевищувати одного місяця з дня надходження власникові документів, передбачених пунктом 17 цих Правил.

23. Договір з доступу повинен містити істотні умови, визначені частиною шостою статті 16 Закону.

Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення

24. Розірвання договору з доступу допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір з доступу може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення умов договору іншою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

25. У разі зміни власника до нового власника переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

При цьому укладається додаткова угода до чинного договору з доступу про зміну сторін цього договору або укладається новий договір з доступу на попередніх умовах.

Реорганізація або зміна власника не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

26. Сторони попереджають одна одну про розірвання договору з доступу не менше ніж за три місяці до запланованої дати розірвання договору з доступу, якщо договором не передбачено інший строк.

27. Спори, які виникають між власником та замовником на етапах укладення, виконання, зміни та розірвання договору з доступу, розв’язуються сторонами шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів.

У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами спір розв’язується в судовому порядку.

Порядок та умови припинення користування елементами об’єкта будівництва

28. Замовник повинен припинити користування елементами об’єкта будівництва в таких випадках:

1) закінчення строку дії договору з доступу та його непродовження;

2) наявність відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

29. У разі розірвання договору з доступу з ініціативи замовника або закінчення строку його дії замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору з доступу або іншого строку, письмово узгодженого сторонами, закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інше.

30. Якщо замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у зазначені у пункті 29 цих Правил строки, власник має право демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій відповідно до законодавства за власний рахунок з відшкодуванням замовником збитків власнику.

31. Демонтаж технічних засобів телекомунікацій, які розташовані на елементах об’єкта будівництва та є частиною телекомунікаційної мережі, до якої під’єднане хоча б одне кінцеве обладнання споживача, у якого діє договір із замовником (оператором або провайдером телекомунікацій), здійснюється власником технічних засобів телекомунікацій за рішенням суду, що набрало законної сили.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

32. З метою безпечного та правомірного доступу до об’єкта будівництва власник на постійній основі здійснює огляд елементів об’єкта будівництва на предмет виявлення неправомірного (відсутність договору з доступу) користування елементами об’єкта будівництва, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів об’єкта будівництва умовам укладених договорів з доступу.

33. У разі виявлення факту неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій власник повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) оператору або провайдеру телекомунікацій, який надає послуги споживачам, про необхідність укладення договору про доступ.

34. Оператор або провайдер телекомунікацій не пізніше 15 робочих днів з дня надходження повідомлення здійснює демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій або укладає договір з доступу.

35. У разі неукладення договору з доступу протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення власник може прийняти рішення про демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій та у п’ятиденний строк і повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) оператору або провайдеру телекомунікацій, який надає послуги споживачам, про прийняте рішення.

36. Демонтаж неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій здійснюється власником за власний рахунок з відповідним відшкодуванням збитків оператором або провайдером телекомунікацій.

Захист технічних засобів телекомунікацій

37. ВКП «Добробут» є відповідальним за захист технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах об’єкта будівництва.

Умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах об’єкта будівництва, зазначаються в договорі з доступу.

38. Замовник є відповідальним за збереження та належний стан роботи технічних засобів телекомунікацій.

Відповідальність за умисне пошкодження технічних засобів телекомунікацій

39. Відповідальність за умисне пошкодження технічних засобів телекомунікацій (демонтаж або руйнування), що призвело або могло призвести до порушення штатного режиму роботи технічних засобів телекомунікацій, несуть винні особи відповідно до закону.

Плата за доступ до елементів об’єкта будівництва

40. Розмір плати за доступ до елементів об’єкта будівництва встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів об’єкта будівництва, затвердженою Мінрегіоном.

41. Розмір плати за доступ повинен бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.Секретар ради                                                                                                        І.Жуковський
Додаток 2

До рішення ВМР №___ від_____


МЕТОДИКА
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики на території міста Винники

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики.

2. Ця Методика поширюється на власників (володільців) інфраструктури об’єктів електроенергетики всіх форм власності та замовників доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - замовник).

3. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин;

технічне обслуговування електроустановок - комплекс заходів щодо підтримання працездатності і справності електроустановок.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі - Закон), Законах України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»«Про ринок електричної енергії».

4. У цій Методиці вживаються такі скорочення:

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ТУ - технічні умови з доступу;

ТП - трансформаторна підстанція;

РП - розподільчий пристрій;

ПЛІ - повітряна лінія електропередачі ізольована;

ТР - технічне рішення.

II. Формування одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики (розробка та видача ТУ)

1. Розробка та видача ТУ складається з комплексу таких робіт і процедур:

1) приймання та реєстрація заяви замовника;

2) загальна перевірка поданої заяви на повноту наданої інформації відповідно до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 853 (далі - Правила);

3) вибірка даних із існуючих баз фактичного улаштування та експлуатаційного стану об’єктів (елементів) інфраструктури електроенергетики, що можуть бути задіяні в забезпеченні доступу, зважаючи на мету, визначену в заяві замовника;

4) визначення технічної можливості забезпечення доступу, у разі потреби - розробка альтернативної пропозиції;

5) позачерговий огляд об’єктів (елементів) електроенергетики для остаточного рішення щодо технічної можливості забезпечення доступу за рішенням керівника районних електричних мереж, а у разі використання різних ПЛ, ПЛІ, ТП або інших елементів - обов’язковий;

6) підготовка повідомлення за результатами роботи;

7) формування ТУ як комплексу вимог та вихідних даних для розроблення замовником проектної документації;

8) формування рахунка.

2. Розмір одноразової плати за розроблення та видачу ТУ розраховується за формулою

ОП = Сту Ч Кз,

де

ОП

-

одноразова плата;


Сту

-

планова собівартість розробки та видачі технічних умов, що розраховується відповідно до додатка 1 до цієї Методики;


Кз

-

коефіцієнт зниження розміру плати за доступ:


Кз = 0,9

-

у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;


Кз = 0,9

-

у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг;


Кз = 0,9

-

у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;


Кз = 1

-

в інших випадках.

Замовники надають копію акта Кабінету Міністрів України щодо території, якій надано статус депресивної, та її меж, які визначено згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів».

У разі якщо одноразова плата за розробку та видачу ТУ перевищує розмір, встановлений частиною сьомою статті 17 Закону, як одноразова плата приймається величина, встановлена Законом.

Розмір одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики визначається в межах розмірів, визначених цією Методикою, з урахуванням податку на додану вартість, якщо власник (володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики є платником цього податку.

III. Формування періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики

1. Формування періодичної плати замовника за доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики включає визначення вартості доступу замовника до однієї одиниці (одного елемента) цієї інфраструктури, до якої (якого) застосовується коефіцієнт ускладнення робіт з експлуатації однієї одиниці (одного елемента) електроенергетичної інфраструктури у зв’язку із забезпеченням доступу до неї.

2. Визначення вартості доступу до однієї одиниці (одного елемента) інфраструктури здійснюється для ПЛ або ПЛІ кожного класу напруги.

Визначена вартість доступу до однієї одиниці (опори) застосовується при визначенні плати за доступ до конструктивних елементів ТП, РП у разі їх використання для зовнішнього розміщення технічних засобів телекомунікацій.

3. Вартість експлуатації однієї одиниці (одного елемента) інфраструктури електроенергетики визначається на підставі нормованих обсягів робіт та витрат на ці роботи.

4. Вартість експлуатації однієї опори ПЛ, ПЛІ визначається на підставі нормованих обсягів робіт на 1 км лінії та витрат на ці роботи як частка загальних витрат на 1 км відносно нормованої (розрахункової) кількості опор.

5. У разі якщо власник (володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики відповідно до вимог чинного законодавства України не веде окремого обліку витрат на елементи інфраструктури електроенергетики, періодична плата визначається відповідно до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону.

6. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики на утримання елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, пов’язаних з наданим доступом.

7. Послуга транзиту кабельних ліній в інфраструктурі об’єкта електроенергетики не надається у зв’язку з тим, що в інфраструктурі об’єкта електроенергетики не розташовано будинкові розподільні мережі.

IV. Порядок визначення прямих витрат власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики, пов’язаних з утриманням елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник

1. Прямі додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики у зв’язку із збільшенням норм часу на обслуговування ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ із розташованими на них технічними засобами телекомунікацій в розрахунку на одну опору визначаються як сума додаткових витрат, пов’язаних з ускладненням умов виконання робіт, спричиненим наданням доступу.

2. У разі забезпечення доступу до елементів об’єктів інфраструктури електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель і споруд, щодо яких відсутні галузеві норми оцінки ускладнення умов виконання робіт з їх експлуатації, періодична плата визначається відповідно до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону на кожний елемент кріплення технічних засобів телекомунікацій.

3. Витрати на експлуатацію однієї опори ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ розраховуються виходячи із середньої кількості опор на 1 км власників (володільців) інфраструктури об’єктів електроенергетики за відповідним класом напруги.

4. Періодичність виконання експлуатаційних робіт, не встановлена Правилами, має бути розрахована кожним власником (володільцем) інфраструктури об’єктів електроенергетики виходячи із середніх показників фактично виконаних робіт за попередні три роки.

5. Планові витрати на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ, наведені у додатку 2 до цієї Методики, включають прямі витрати на оплату праці, використання машин і механізмів, загальновиробничі витрати.

6. Планові витрати на використання машин і механізмів, пов’язаних з експлуатацією ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ, у розрахунку на одну опору розраховуються власником (володільцем) інфраструктури об’єктів електроенергетики на підставі нормативно-технічних документів та ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».

7. Власник (володілець) інфраструктури об’єктів електроенергетики за письмовим зверненням замовника надає йому розрахунок середнього показника планових витрат на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ та дані про середню кількість опор на 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4–10 кВ.

8. Додаткові річні витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики на експлуатацію (утримання) однієї опори ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ, спричинені ускладненням умов виконання робіт внаслідок забезпечення доступу замовника, визначаються шляхом застосування коефіцієнта 0,05 до затверджених власником (володільцем) інфраструктури об’єктів електроенергетики витрат на експлуатацію однієї опори діючих нормативів витрат на кожний радіофідер або будь-який інший технічний засіб телекомунікацій, розташований на ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ.

У разі розташування на траверсі декількох кабельних ліній електрозв’язку одного замовника до першого кабелю застосовується коефіцієнт 0,05, а до кожного наступного кабелю - коефіцієнт 0,03.

До кожного кабелю лінії електрозв’язку, що кріпиться окремо, застосовується коефіцієнт 0,05.

Сумарний коефіцієнт ускладнення для одного замовника не може бути більше ніж 0,2.

9. Річні витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики на одну опору визначаються за формулою

РВВ = Воп +Вмм +Звв,

де

Воп

-

витрати на одну опору, в тому числі єдиний соціальний внесок;


Вмм

-

витрати машин і механізмів, в тому числі єдиний соціальний внесок;


Звв

-

загальновиробничі витрати, в тому числі єдиний соціальний внесок.

10. Річні додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики на кожну опору визначаються як сума витрат для забезпечення доступу кожному замовнику пропорційно його участі, спричинених ускладненням умов виконання робіт, у разі, якщо різними замовниками використовуються одні й ті самі елементи об’єкта енергетики, за формулою

РДВВ = РДВВзам1 + РДВВзам2 …. РДВВзамN,

де

РДВВзам1, РДВВзам2, РДВВзамN

-

річні додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики, спричинені ускладненням умов виконання робіт, що пов’язані із забезпеченням доступу для першого (зам1), другого (зам2) та останнього (замN) замовників.

Річні додаткові витрати на кожну опору кожного замовника розраховуються за формулою

РДВВi = РВВ Ч КyI Ч Кз,

де

РВВ

-

річні витрати власника (володільця) інфраструктури об’єктів електроенергетики на одну опору;


КyI

-

коефіцієнт ускладнення умов виконання робіт, пов’язаний із забезпеченням доступу певного (I-го) замовника

КyI = 0,05 Ч N1 + 0,03 Ч N2 + 0,05 Ч N3,

де

N1

-

кількість кабельних ліній електрозв’язку I-го замовника, що розташовані на траверсах під порядковими номерами 1;


N2

-

кількість кабельних ліній електрозв’язку I-го замовника, що розташовані на траверсах під порядковими номерами від 2 до 4;


Nз

-

кількість кабельних ліній електрозв’язку I-го замовника, що розташовані на опорі з окремими кріпленнями;


Кз

-

коефіцієнт зниження розміру плати за доступ:


Кз = 0,9

-

у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;


Кз = 0,9

-

у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг;


Кз = 0,9

-

у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;


Кз = 1

-

в інших випадках.

Замовники надають копію акта Кабінету Міністрів України щодо території, якій надано статус депресивної, та її меж, які визначено згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів».

11. Щомісячна плата за доступ для кожного замовника визначається на кожну опору.

Щомісячною платою за доступ для замовника на кожну опору є 1/12 обсягу річних додаткових витрат РДВВi, розрахованих відповідно до пункту 10 цього розділу.

У разі якщо ця величина перевищує норму, встановлену Законом, як плата за доступ для замовника на кожну опору має прийматися величина, встановлена Законом.

Розмір плати за доступ замовника на одну опору визначається в межах розмірів, визначених цією Методикою, з урахуванням податку на додану вартість, якщо власник (володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики є платником цього податку.

12. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної Законом, після укладення договору з доступу.

V. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики

1. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики є зміна розміру мінімальної заробітної плати, зміна ставок податків і зборів, ставок орендної плати, зміна цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні ресурси.

2. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури, перелік яких визначений договором, не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

VI. Строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики

1. Одноразова плата за розробку та видачу ТУ сплачується протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником (володільцем) інфраструктури об’єктів електроенергетики про видачу ТУ та отримання рахунка на оплату.

2. Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики сплачується щомісяця відповідно до умов договору з доступу.


Додаток 1
до Методики визначення плати
за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта
електроенергетики
(пункт 2 розділу II)

РОЗРАХУНОК
планової собівартості розробки та видачі технічних умов

№ з/п

Елементи витрат

Одиниця вимірювання

Сума

1

Заробітна плата виконавців:

грн


1.1
1.2
1.3
2

Нарахування єдиного соціального внеску

грн


3

Застосування автотранспорту, спеціальних машин і механізмів:3.1
3.2
3.3
4

Загальновиробничі витрати

грн


5

Усього витрати

грнДодаток 2
до Методики визначення плати
за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта
електроенергетики
(пункт 5 розділу IV)

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ
на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4-10 кВ

№ з/п

Назва робіт з технічного обслуговування

Одиниця виміру

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛ 0,4-20 кВ

1

Заміна опори ПЛ

1 опора

2

Заміна проводу

1 км

3

Встановлення приставок до стояків опор

1 опора

4

Встановлення підкосів до опор

1 опора

5

Перенесення опор та закріплення у слабких ґрунтах

1 опора

6

Регулювання, ремонт та заміна роз’єднувачів, кабельних муфт, грозорозрядників

1 роз’єднувач

7

Заміна та встановлення додаткових заземлень

1 опора

8

Встановлення додаткових опор для підсилення ЛЕП

1 опора

9

Заміна ізоляторів по всій довжині ЛЕП

км

10

Вирівнювання опор по всій довжині ЛЕП

км

11

Встановлення подвійного кріплення проводів

1 кріплення

12

Встановлення додаткових траверс, гаків та ізоляторів

1 траверса

13

Заміна траверс

1 траверса

14

Заміна заземлюючих спусків та заземлювачів

1 опора

15

Встановлення додаткових заземлень

1 заземлення

16

Розширення просіки

га

17

Встановлення відбійних тумб

1 опора

18

Заміна відгалужень на вводах та виконання глухого кріплення проводів

1 ввід

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛ 0,4-20 кВ з нормами періодичності

19

Огляд

км

20

Перевірка загнивання дерев’яних опор

1 опора

21

Перевірка стану залізобетонних опор

1 опора

22

Перевірка трубчастих розрядників із зніманням їх з опори

1 розрядник

23

Перевірка стану заземлень

1 вимір

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗ ЧІТКИХ НОРМ

1

Перевірка відстані від проводів до поверхні землі та інженерних споруд і приведення їх у відповідність до ПТЕ

км

2

Захист металевих частин від корозії

1 опора

3

Перевірка опору петля «фаза-нуль»

1 вимірювання

4

Вирубування окремих дерев, що становлять загрозу падіння на ЛЕП

1 дерево

5

Вирубування кущів в охоронній зоні ЛЕП, обрізання гілок

1 га

6

Відновлення номерних знаків і плакатів на опорах

1 опора

7

Вирівнювання окремих опор

1 опора

8

Утрамбування ґрунту під опорами

1 опора

9

Перетягування проводів в прогонах ЛЕП

-

10

Перетягування бандажів кріплення стійки опори до приставки

1 опора

11

Заміна накидів з проводів

1 накид

12

Заміна обірваних заземлюючих спусків і встановлення затискачів

-

13

Заміна обірваних в’язок проводів

1 опора

14

Перевірка стану ізоляції і заміна окремих ізоляторів

1 ізолятор

15

Перевірка грозового захисту і усунення пошкоджень (без заміни)

-

16

Встановлення замків на приводах роз’єднувачів і зменшення їх

-

17

Встановлення захисних кутників для захисту кабелів

-

18

Розчищення рослинності для захисту опор від низових пожеж

1 га

19

Вимірювання навантажень, теплового режиму

-

20

Вимірювання напруги в контрольних точках ЛЕП

1 км

21

Заміна пошкоджених окремих опор

1 опора

22

Заміна пошкоджених проводів в окремих прогонах

1 перехід

23

Заміна пошкоджених шлейфів

1 шлейф

24

Вирівнювання траверси

1 траверса

25

Ремонт окремих відгалужень на вводах

1 ввідСекретар ради                                                                                                        І.Жуковський

   

Додаток 3

До рішення ВМР №___ від_____


ДОГОВІР

з доступу до елементів інфраструктури об’єкта будівництва


______________________                                        ____ _______________ 20__ року

   /місце укладення договору/


_____________________________________________________________________________

/найменування власника (володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики/

в особі _______________________________________________________________________,

/найменування посади, ПІБ/

що діє на підставі _____________________________, затвердженого___________________

                                        /найменування документа/

_________________________________________________________________(далі – власник 

/ким і коли/ 

(володілець), з однієї сторони, і

_____________________________________________________________________________

/найменування замовника/

в особі _______________________________________________________________________,

/найменування посади, ПІБ/

що діє на підставі ______________________________, затвердженого__________________

                                  /найменування документа/

__________________________________(далі – замовник), з іншої сторони (далі – сторони),

/ким і коли/

уклали цей договір про таке.

Предмет договору.

1. Замовник замовляє та оплачує, а власник (володілець) надає право доступу до елементів інфраструктури об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій (далі – доступ).

2. Перелік елементів інфраструктури об’єктів будівництва, наданих для доступу та технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, є невід’ємною частиною договору та оформляється додатком до цього договору (Додаток 1).


Вартість доступу та порядок розрахунків.

3. Вартість доступу за цим договором (розмір щомісячної плати) становить _______ гривень, в тому числі податок на додану вартість - _______ гривень, за місяць користування.

Розрахунок розміру щомісячної плати здійснюється відповідно до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571 (далі – Методика), для кожного з елементів об’єктів будівництва.

Розрахунок розміру щомісячної плати є невід’ємною частиною договору та оформляється додатком до договору (Додаток 2).

4. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва за поточний період здійснюється з дати укладення договору за поточний місяць. У подальшому плата за доступ здійснюється замовником до кінця поточного місяця на основі рахунка, який надається власником (володільцем).

5. Плата за доступ здійснюється протягом строку дії договору або до дати фактичного демонтажу елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, розміщених на об’єктах будівництва, зазначених у Додатку 1 до договору.

6. Оплата здійснюється у національній валюті шляхом безготівкового перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок власника (володільця), зазначений в рахунку.

7. Сторони щомісяця засвідчують факт надання доступу актом надання доступу.

8. Власник (володілець) надає щомісяця до 10 числа замовнику:

акт надання доступу (два примірники, по одному для кожної сторони);

рахунок на оплату доступу.

9. Замовник підписує та повертає власнику (володільцю) один примірник акта надання доступу не пізніше 10 числа наступного місяця або надає мотивовану письмову відмову від його підписання. У разі неотримання у зазначений строк власником (володільцем) підписаного замовником акта надання доступу або мотивованої відмови від його підписання такий акт вважається підписаним замовником, а доступ таким, що наданий.

10. Розмір щомісячної плати за доступ не може змінюватися протягом одного року з дня укладення цього договору.


Права та обов’язки сторін.

11. Власник (володілець) має право:

1) на своєчасне отримання плати за доступ згідно з умовами договору;

2) на отримання інформації щодо строків проведення монтажних та експлуатаційних робіт засобів телекомунікацій та перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;

3) вимагати здійснення замовником демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об’єктів будівництва, на підставах та у порядку, що визначені Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 18.07.2018 № 610 (далі – Правила доступу);

4) самостійно або із залученням третіх осіб демонтувати технічні засоби телекомунікаційних мереж, розміщені на елементах об’єктів будівництва, на підставах та у порядку, що визначені цим договором та Правилами доступу;

5) на відшкодування понесених витрат та прямих збитків у зв’язку з проведенням демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об’єктів будівництва;

6) перевіряти стан виконання замовником робіт з розміщення технічних засобів телекомунікаційних мереж на елементах об’єктів будівництва, визначених у Додатку 1;

7) у разі виявлення відхилень розміщення телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування надсилати замовнику відповідний акт-претензію;

8) вимагати від замовника усунення виявлених порушень під час проведення монтажних робіт та експлуатації технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об’єктів будівництва;

9) змінювати розмір плати на підставах та у порядку, визначених Методикою, та розмір щомісячної плати з урахуванням пунктів 9 і 10 цього договору.

12. Власник (володілець) зобов’язаний:

1) повідомляти замовнику про проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об’єкта будівництва з розміщеними технічними засобами телекомунікацій не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку проведення ремонту чи реконструкції;

2) забезпечити замовнику доступ до інформації щодо планів виконання робіт на об’єктах доступу, що може вплинути на надання замовником телекомунікаційних послуг;

3) повідомляти замовнику про виявлені дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об’єктах доступу;

4) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок замовника;

5) документувати виявлені відхилення розміщених телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування;

6) повідомляти замовнику в установлений цим договором спосіб про результати огляду, що стосуються умов експлуатації або цілісності телекомунікаційних мереж;

7) запобігати пошкодженням технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, під час виконання власником (володільцем) експлуатаційних робіт;

8) надавати замовнику можливість виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, та усунення відхилень, встановлених актом-претензією, та інші роботи в заявлені замовником строки, але не більше ніж 30 робочих днів від дня отримання заявки;

9) протягом 3-х годин розглянути аварійну заявку та надати відповідь замовнику.

10) забезпечити замовнику цілодобовий безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта будівництва. Доступ представника (представників) замовника здійснюється шляхом подання до власника повідомлення на ел. адресу ________________ або у телефонному режимі (цілодобовий контактний номер_________).

13. Замовник має право:

1) на отримання інформації про:

проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об’єкта будівництва з розміщеними технічними засобами телекомунікацій;

виявлені під час огляду власником (володільцем) дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об’єктах будівництва;

виведення з експлуатації об’єкта доступу або окремих його елементів;

2) на огляд засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, згідно з Додатком 1;

3) на цілодобовий безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, які розміщені на елементах інфраструктури об’єктів будівництва;

4) з дозволу власника (володільця) виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва;

5) з дозволу та у встановлений власником (володільцем) строк виконувати роботи відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього договору.

14. Замовник зобов’язаний:

1) протягом 20 днів після підписання цього договору подати власнику (володільцю) списки осіб, що здійснюють огляд та доступ до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, та контактні дані для обміну інформацією осіб, відповідальних за експлуатацію телекомунікаційних мереж, розміщених на об’єктах будівництва (відповідальних за підготовку договору, накладних, технічного обслуговування, тощо);

2) розглянути акт-претензію власника (володільця) протягом 20 робочих днів з дати його отримання;

3) усунути протягом 30 робочих днів з дня отримання акта-претензії встановлені таким актом-претензією відхилення у розміщенні елементів телекомунікаційних мереж у частині їх габаритів, стану їх кріплення та маркування;

4) на вимогу власника (володільця), що діє на підставах та у порядку, визначених Правилами доступу, та відповідно до умов цього договору здійснити демонтаж технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, визначених у Додатку 1, та інших у разі їх самовільного розміщення.

У разі невиконання замовником вимоги власника (володільця) щодо демонтажу замовник зобов’язаний здійснити компенсацію витрат, понесених власником (володільцем) у зв’язку з проведенням демонтажу обладнання замовника;

6) не допускати самовільного використання елементів інфраструктури об’єкта будівництва, що належать власнику (володільцю);

7) під час підготовки проведення робіт з реалізації проекту розміщення телекомунікаційних мереж надати власнику (володільцю) заявку на проведення відповідних робіт, направивши її на ел. адресу________________або у телефонному режимі (контактний номер_________) з подальшим письмовим підтвердженням;

8) за необхідності проведення аварійно-відновних робіт на телекомунікаційних мережах подати аварійну заявку власнику (володільцю) на ел. адресу________________або у телефонному режимі (контактний номер_________);

9) повідомити власнику (володільцю) про виконання на телекомунікаційних мережах інших робіт, щодо яких проектом розміщення телекомунікаційних мереж з використанням елементів інфраструктури об’єктів будівництва не визначені спеціальні заходи з підготовки робочих місць;

10) не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва;

11) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці інформацію про найменування замовника та номер контактного телефону;

12) своєчасно сплачувати плату за доступ до інфраструктури об’єкта доступу.

15. Під час виконання цього договору сторони зобов’язуються дотримуватися нормативних актів, що регулюють правила техніки безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища.


Відповідальність сторін.

16. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього договору, сторона несе відповідальність, визначену цим договором та (або) чинним законодавством України.

17. Сторона не несе відповідальності за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору.

18. Відповідальність за технічний стан та експлуатацію пристроїв і засобів телекомунікаційних мереж несе замовник.

19. Власник (володілець) не несе відповідальності за шкоду, заподіяну засобам телекомунікаційних мереж третіми особами.

20. Власник (володілець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним засобам телекомунікаційних мереж внаслідок дій, не пов’язаних з цим договором.

21. Власник (володілець) не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з демонтажем елементів телекомунікаційних мереж, відповідно до Правил доступу, якщо це сталося у разі невиконання умов цього договору замовником, розірвання договору або у разі закінчення строку його дії.

22. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним елементам інфраструктури об’єктів будівництва.

23. У разі недотримання строків оплати, зазначених у пунктах 4 і 5 цього договору, замовник сплачує власнику (володільцю) пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.


Особливі умови.

24. Сторони не мають права передавати третім особам права та обов’язки за цим договором без взаємної письмової згоди.

25. Реорганізація (перетворення) однієї із сторін не є підставою для розірвання цього договору або зміни його умов. У такому випадку до нової сторони переходять права і обов’язки за договором з доступу.

26. Власник (володілець) є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей податок на загальних підставах.

Замовник є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей податок на загальних підставах.

27. У разі зміни місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, процедури реорганізації або ліквідації однієї із сторін така сторона зобов’язується повідомити іншій стороні про зміни протягом 10 календарних днів з моменту настання відповідної події.


Порядок вирішення спорів.

28. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Спори між сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства в судовому порядку.


Строк дії та умови зміни, розірвання договору.

29. Цей договір набирає чинності з ____ __________ 20 ___ року та діє протягом 3-х років, а в частині оплати – до повного його виконання.

Строк дії договору може бути продовжено за згодою сторін. Якщо за чотири місяці до закінчення строку дії договору, жодна із сторін не виявила бажання розірвати чи переглянути умови цього договору, він вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

Наступна пролонгація договору здійснюється в такому ж порядку.

30. Дія цього договору може бути достроково припинена у випадках:

- за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до цього договору;

- за рішенням суду у разі несплати замовником плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, встановленої у п. 3 цього договору, чи у разі істотного порушення інших умов договору. 

31. Замовник повинен припинити користування елементами об’єкта будівництва в таких випадках:

- закінчення строку дії договору та його непродовження;

- наявність відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

У разі розірвання договору з доступу за рішенням суду або закінчення строку його дії замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору з доступу або іншого строку, письмово узгодженого сторонами, закінчення строку його дії.

32. Демонтаж технічних засобів телекомунікацій, які розташовані на елементах об’єкта будівництва та є частиною телекомунікаційної мережі, до якої під’єднане хоча б одне кінцеве обладнання споживача, у якого діє договір із замовником, здійснюється власником технічних засобів телекомунікацій за рішенням суду, що набрало законної сили.

33. Договір складено у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

34. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладення додаткових угод до нього. Додаткові угоди до договору укладаються сторонами у двох примірниках, є невід’ємною частиною договору і вступають в силу з моменту підписання сторонами.


Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу.

35. З метою безпечного та правомірного доступу до об’єкта будівництва власник на постійній основі здійснює огляд елементів об’єкта будівництва на предмет виявлення неправомірного (відсутність договору з доступу) користування елементами об’єкта будівництва, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів об’єкта будівництва умовам договору.

36. У разі виявлення факту неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій власник повідомляє про це замовнику у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо).

37. Замовник не пізніше 15 робочих днів з дня надходження повідомлення здійснює демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій або укладає договір з доступу.

38. У разі неукладення договору з доступу протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення власник може прийняти рішення про демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій та у 5-ти денний строк повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) замовнику про прийняте рішення.

39. Демонтаж неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій здійснюється власником за власний рахунок з відповідним відшкодуванням збитків замовником.


Форс-мажорні обставини.

40. Сторона звільняється від визначеної цим договором та/або законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), визначених у цьому договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному цим договором порядку.

41. Під обставинами непереборної сили у цьому договорі розуміються будь-які непередбачені та непереборні події, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки, бойкоти тощо), а також прийняття заборонних або обмежувальних нормативно-правових актів органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, інших законних або незаконних заборонних чи обмежувальних заходів, які унеможливлюють виконання сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

42. Настання обставин непереборної сили повинне бути засвідчене довідкою компетентного державного органу, що визначений законодавством, або Торгово-промисловою палатою України.

43. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов’язана невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів письмово повідомити іншій стороні про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на виконання цього договору, підтверджуючи таке документом, передбаченим пунктом 36 цього договору. В іншому разі сторона позбавляється права посилатися на дію обставин непереборної сили як на причину невиконання/неналежного виконання своїх обов’язків за цим договором.

44. Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, його виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. При цьому строк виконання зобов’язань за цим договором відповідно продовжується на строк дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше ніж на три місяці. Якщо такі обставини чи їх наслідки тривають більше ніж три місяці, жодна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків за можливі втрати.


Інші умови.

45. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією зі сторін щодо іншої сторони в ході переддоговірних відносин з укладення цього договору або в ході виконання договору, являє собою конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), окрім інформації, яка може бути отримана будь-якою особою із загальнодоступних джерел.

46. Сторони зобов’язуються, не обмежуючись терміном, забезпечити конфіденційність і збереження інформації відповідно до законодавства України та цього договору, і здійснювати її розкриття третім особам тільки за згодою іншої сторони договору, крім випадків, передбачених законодавством України та цим договором.

Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених в абзаці першому цього пункту, розкривається (передається) в обсязі, необхідному для досягнення цілей, відповідно до яких вона передається.


Заключні положення.

47. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

48. Фізична особа, уповноважена замовником на підписання договору, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», надає згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених законодавством.

49. У всьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.


Додатки до договору.

50. До цього договору додаються:

1) Додаток 1 – перелік елементів інфраструктури об’єктів будівництва, наданих для доступу та технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва;

2) Додаток 2 – розрахунок розміру щомісячної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва;

3) інші додатки, які за домовленістю сторін є невід’ємною частиною договору.

Відповідальні представники сторін

51. Для координації дій з виконання цього договору сторони призначають відповідальних представників:

1) від замовника _________________________________________________________;

/ПІБ, номер контактного телефону, факсу/

2) від власника (володільця) _______________________________________________.

/ПІБ, номер контактного телефону, факсу/

52. Відповідальні представники сторін за передавання, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (розрахунків коригувань за податковими накладними):

1) від замовника _________________________________________________________;

/ПІБ, номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти/

2) від власника (володільця) _______________________________________________.

/ПІБ, номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти/

Реквізити та підписи сторін:

Власник (володілець):


місцезнаходження: ____________________

поштова адреса: ______________________

код згідно з ЄДРПОУ__________________

індивідуальний податковий номер

_____________________________________

свідоцтво № __________________________

номер поточного рахунка _____________, відкритого у банківській установі

МФО банку __________________________


_________________________

/підпис/

_____ _____________ 20 __ року

Замовник:


місцезнаходження: ____________________

поштова адреса: ______________________

код згідно з ЄДРПОУ _________________

індивідуальний податковий номер

____________________________________

свідоцтво № _________________________

номер поточного рахунка ____________, відкритого у банківській установі

МФО банку _________________________


_________________________

/підпис/

_____ _____________ 20 __ року


Додаток 1

до договору від__________________№____________


Перелік

елементів інфраструктури об’єктів будівництва, наданих для доступу та технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів будівництва.


№ п/п

Адреса

Інформація про обладнання

Де розміщено

Примітки

Вулиця

номер будинку

Назва технічного засобу

Кількість, од.

Підписи сторін

Від власника_______________________                Від замовника_______________________

БЛАНК


                                       Замовним/або нарочним з відміткою про отримання


КОМУ_______________

Вих. від______№____


Щодо приведення договору__________________

/назва чинного договору/

у відповідність із ч.6 ст.16 Закону про доступ


__________, між ________________________та___________________ було укладено

/вказати дату/                /повна назва замовника/                /повна назва власника/

договір________________________ та предметом якого є ____________________________.

/назва договору/                                                /зазначити предмет договору/

Цей договір є чинним до сьогодні.

Відповідно до абз. 2 частини другої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» звертаємось з пропозицією договір

______________________________ привести у відповідність із частиною шостою статті 16

/реквізити чинного договору/

Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

В додатку до цього листа направляємо проект договору з доступу, який просимо розглянути та підписати у строк, що не перевищує одного місяця з дати отримання документів.

Звертаємо увагу, що відповідно до абз.2 частини третьої статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Додаток:

1) проект договору з доступу, на_______арк., у 2-х примірниках.


____________________                _________________                ________________________

/назва посади/                                /підпис/                                /ПІБ

БЛАНК

Замовним/нарочним з відміткою про отримання


КОМУ_______________

Вих. від______№____

Запит

про надання доступу до об’єкта будівництва

за адресою: ________________


Відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та  пунктів 3-4 Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, просимо надати  доступ до об’єкта будівництва за адресою: __________________________________ для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Для видачі технічних умов з доступу надаємо наступну інформацію:

1. Дані про замовника:

___________________________________________________________________________

/повне найменування замовника/

_____________________________________________________________________________

/ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта/

_____________________________________________________________________________

/місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/

_____________________________________________________________________________

/інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій/

_____________________________________________________________________________________________,

/адреса електронної пошти, номери телефонів/


2. Реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів об’єкта будівництва ____________________________________________________________________________


3. Дата та час попереднього огляду об’єкта будівництва (або її частини) ______________________________________________________________________


       спосіб отримання інформації про об’єкт будівництва (у разі потреби) ______________________


____________________________________________________________________________________________________________________

/поштою, телефаксом, електронною поштою тощо/

4. Запропонована схема з підключення до об’єкта будівництва, додається.        


Додаток: Схема з підключення до об’єкта будівництва, на____арк., у 1 прим.____________________                _________________                ________________________

/назва посади/                                /підпис/                                /ПІБ/

БЛАНК


Замовним/нарочним з відміткою про отримання


КОМУ_______________Вих. від______№____Про погодження проектної документації

з доступу до об’єкта будівництва

за адресою: ________________


Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та пунктів 13-15 Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, просимо погодити проекту документацію з доступу до об’єкта будівництва за адресою:_________________________________________________ для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг, яка виготовлена на підставі виданих вами технічних умов з доступу_______________________.

                                                                                                                              /вказати реквізити ТУ/

Додаток:

  1. проектна документація з доступу, на_____арк., у 1 прим.____________________                _________________                ________________________

/назва посади/                                        /підпис/                                 /ПІБ/

БЛАНК


Замовним/нарочним з відміткою про отримання


КОМУ_______________Вих. від______№____


Щодо пропозиції укладення договору з доступу_______________________________, яке у вас отримало технічні умови з доступу до

/повне найменування замовника/

об’єкта будівництва за адресою:_________________________та погодило проектну документацію з доступу до зазначеного об’єкту, керуючись статтею 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та пунктами 16-23 Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, звертається з пропозицією укласти договір з доступу.


Додатки:

1) засвідчені фотокопії проектної документації з доступу, на_____арк., у 2-х примірниках;

2) проект договору з доступу, на_______арк., у 2-х примірниках.____________________                _________________                ________________________

/назва посади/                                /підпис/                                /ПІБ/


Секретар ради                                                                                                        І.Жуковський
2011-2020 © Всі права застережено.