НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 31 травня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження посадових інструкцій працівників апара..."  № 511 від 25.10.2019р. 
Документ №511 від 25.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

29.10.2019УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
м. Винники
 
від 25.10.2019р.  № 511
 


Про затвердження посадових інструкцій                                                        

працівників апарату виконавчого комітету

Винниківської міської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішенням  Винниківької міської ради  № 2072 від 18.10.2019 року «Про реорганізацію структури виконавчих органів Винниківської міської ради, загальної чисельності  апарату ради та її виконавчих органів», виконавчий комітет Винниківської міської ради


вирішив:


1. Затвердити посадові інструкції працівників апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради:

1.1. Посадова інструкція Начальника відділу Державної реєстрації (Додаток 1)

1.2. Посадова інструкція Державного реєстратора відділу Державної реєстрації (Додаток 2)

1.3. Посадова інструкція Державного реєстратора відділу Державної реєстрації (Додаток 3)

1.4. Посадова інструкція Державного реєстратора відділу Державної реєстрації (Додаток 4)

1.5. Посадова інструкція Головного спеціаліста відділу Державної реєстрації (Додаток 5)


2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.

Міський голова                                                                                                                    В. КвуртДодаток  1

до рішення виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№_____ від _____________ 20___ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу Державної реєстраціїНачальник відділу Секретаріат Ради є посадовою особою Винниківської міської ради, призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований Керуючому справами Виконавчого комітету та міському голові міста Винники, у безпосередньому підпорядкуванні знаходяться працівники відділу.

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу апарату виконавчого комітету Винниківської міської ради, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішення Винниківської міської ради №1218 від 25.01.2018 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради». У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, контролює їх виконання. Вносить міському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, Секретаря Ради, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує міського голову та Винниківську міську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.

Має право. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням керівництва ради представляти міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Винниківської міської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.


Керуючий справами                                                                                                          Л. Шуберт
Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№_____ від _____________ 20___ р.Посадова інструкція

державного реєстратора відділу Державної реєстраціїІ. Загальні положення


 1. Державний реєстратор  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, відповідно до встановленого законодавством порядку.
 2. Державний реєстратор  у своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові та начальнику відділу Державної реєстрації.
 3. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
 4. Державний реєстратор у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. Завдання та обов’язки


Державний реєстратор  відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

1. Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Забезпечення надання відповідно до закону інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства України, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами.

7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства України.

8. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

9. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

10. У межах компетенції проведення експертизи нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови, а також аналізу та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під час проведення реєстраційних дій.

ІІІ. Права

1.   Державний реєстратор  має право:

Представляти міську раду та її виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

Брати участь у роботі семінарів, нарад  з питань, віднесених до його компетенції.

  

ІV. Відповідальність

  Державний реєстратор  несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

  За порушення законодавства у сфері державної реєстрації державний реєстратор  несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

   У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням,  державний реєстратор  несе відповідальність відповідно до законодавства України.

   Рішення, дії або бездіяльність  державного реєстратора  можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

   Покладання на державного реєстратора  обов'язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації, не допускається.Керуюча справами                                                                                   Л. ШубертДодаток 3

до рішення виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№_____ від _____________ 20___ р.Посадова інструкція

державного реєстратора відділу Державної реєстраціїІ. Загальні положення


 1. Державний реєстратор  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, відповідно до встановленого законодавством порядку.
 2. Державний реєстратор  у своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові та начальнику відділу Державної реєстрації.
 3. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
 4. Державний реєстратор у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. Завдання та обов’язки


Державний реєстратор  відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

1. Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Забезпечення надання відповідно до закону інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства України, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами.

7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства України.

8. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

9. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

10. У межах компетенції проведення експертизи нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови, а також аналізу та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під час проведення реєстраційних дій.

ІІІ. Права

1.   Державний реєстратор  має право:

Представляти міську раду та її виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

Брати участь у роботі семінарів, нарад  з питань, віднесених до його компетенції.

  

ІV. Відповідальність

  Державний реєстратор  несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

  За порушення законодавства у сфері державної реєстрації державний реєстратор  несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

   У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням,  державний реєстратор  несе відповідальність відповідно до законодавства України.

   Рішення, дії або бездіяльність  державного реєстратора  можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

   Покладання на державного реєстратора  обов'язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації, не допускається.Керуюча справами                                                                                   Л. ШубертДодаток 4

до рішення виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№_____ від _____________ 20___ р.Посадова інструкція

державного реєстратора відділу Державної реєстраціїІ. Загальні положення


 1. Державний реєстратор  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, відповідно до встановленого законодавством порядку.
 2. Державний реєстратор  у своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові та начальнику відділу Державної реєстрації.
 3. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
 4. Державний реєстратор у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. Завдання та обов’язки


Державний реєстратор  відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

1. Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Забезпечення надання відповідно до закону інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства України, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами.

7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства України.

8. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

9. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

10. У межах компетенції проведення експертизи нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови, а також аналізу та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під час проведення реєстраційних дій.

ІІІ. Права

1.   Державний реєстратор  має право:

Представляти міську раду та її виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

Брати участь у роботі семінарів, нарад  з питань, віднесених до його компетенції.

  

ІV. Відповідальність

  Державний реєстратор  несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

  За порушення законодавства у сфері державної реєстрації державний реєстратор  несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

   У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням,  державний реєстратор  несе відповідальність відповідно до законодавства України.

   Рішення, дії або бездіяльність  державного реєстратора  можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

   Покладання на державного реєстратора  обов'язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації, не допускається.Керуюча справами                                                                                   Л. ШубертДодаток 5

до рішення виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№_____ від _____________ 20___ р.Посадова інструкція

Головного спеціаліста відділу Державної реєстрації


І. Загальні положення

            Головний спеціаліст відділу Державної реєстрації є посадовою особою виконавчого комітету Винниківської міської ради, призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з посади в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

       1.2. На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє основними навичками роботи на комп’ютері та державною мовою в обсягах, достатніх для виконання покладених обов’язків.

       1.3. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

       1.4. Головний спеціаліст відділу призначається та звільняється з посади головою міської ради відповідно до чинного законодавства

       1.5. У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Кодексом України про адміністративні правопорушення, антикорупційним законодавством та іншими розпорядчими актами Президента України та вищих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ, цією посадовою інструкцією.

       1.6. Головний спеціаліст відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, Укази Президента, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; методи контролю рішень та доручень; основи політики держави, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету; правила та норми з охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову на рівні ділового спілкування та її застосування.ІІ. Завдання та обов’язки

       Головний спеціаліст відділу:

       2.1. Здійснює ведення діловодства у відділі державної реєстрації виконавчого комітету міської ради.

       2.2. Надає письмові відповіді на звернення, за необхідності готує висновки, доповідні записки; розглядає письмові скарги і звернення громадян та готує на них проекти відповідей або відповіді, якщо звернення адресоване безпосередньо до відділу; забезпечує вчасність виконання службових документів та розгляду звернень громадян, які надійшли до відділу; виконує доручення начальника відділу та керівництва міської ради і виконкому

       2.3. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю виконання вимог документів.


            2.4. Підготовка документів до наступного збереження і використання (оформлення справ, складання описів).


       2.5. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних відповідно до чинного законодавства.


       2.6.За розпорядженням міського голови виконує обов’язки начальника відділу на час його тимчасової відсутності у зв’язку із відпусткою чи іншими причинами.


       2.7.Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради.


       2.8. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення начальника відділу, керівництва міської ради відповідно до покладених на відділ завдань.


       2.9. Надає відповіді на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів.

        2.10. Забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі


ІІІ. Права

       Головний спеціаліст відділу має право:

3.1.Представляти міську раду та її виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

3.2.Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3.4.Вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань.

3.5.Брати участь у роботі семінарів, нарад  з питань, віднесених до його компетенції.

IV. Відповідальність

       Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

       4.1. за невиконання або ж за неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, несвоєчасне виконання посадових завдань, порушення норм етики та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування, несе персональну відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.
2011-2020 © Всі права застережено.