НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за ..."  № 1498-12 від 27.09.2018р. 
Документ №1498 від 27.09.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.10.2018УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(12  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 27.09.2018р.  № 1498-12
 
Про затвердження Положення про

самоврядний контроль за використанням

та охороною земель територіальної громади м. Винники
З метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, визначення порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади, відповідно до ст. ст. 12, 83,189 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. в. ст. 19 Закону України «Про землеустрій», а. 4. ст. 12 Закону України «Про охорону земель», п. ї. ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Винниківська міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади м. Винники (додаток 1).

2. Повноваження щодо координації та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади м. Винники покласти на відділ містобудування Винниківської міської ради.

3. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Винниківської міської ради не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектури.Міський голова                                                                                                 В. Квурт
Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№_____ від ___________ 2018 р.
Положення

про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади м. ВинникиІ. Загальні положення


1.1. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади м. Винники (далі - Положення) визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади з метою запобігання порушенням земельного законодавства на території міста Винники, своєчасного їх виявлення та усунення, спрямоване на забезпечення раціонального використання земель комунальної власності.

1.2. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців, а також громадян, які використовують земельні ділянки, зазначені у пункті 1.3 розділу 1 цього Положення. 

1.3. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є всі землі на території м. Винники, крім земель, які перебувають у приватній та державній власності.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю є:

- забезпечення реалізації повноважень Винниківської міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель територіальної громади;

- забезпечення додержання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями земельного законодавства України при використанні земель територіальної громади м. Винники;

- запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

- вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих в межах міста Винники, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду;

- забезпечення додержання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями умов використання земель територіальної громади м. Винники, що визначені у документах, які посвідчують речові права на земельні ділянки;

- забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами, при розробці документації із землеустрою.


II. Організація здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади м. Винники.


2.1. Забезпечення організації та здійснення самоврядного контролю за додержанням вимог законодавства щодо раціонального використання та охорони земель покладається на відділ містобудування Винниківської міської ради (Уповноважений орган - далі).

2.2. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі», «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2.3. Самоврядний контроль за виконанням вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель територіальної громади м. Винники здійснюється шляхом проведення обстежень стану та дотримання умов використання земельних ділянок територіальної громади, розгляду звернень фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців, виявлення самовільно зайнятих земель та вжиття інших заходів, передбачених цим Положенням.

2.4. Уповноважений орган здійснює обстеження стану та виконання умов використання земельних ділянок територіальної громади м. Винники щодо дотримання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями умов користування землями територіальної громади за наявності однієї з таких обставин:

2.4.1. Отримання заяв, скарг чи звернень фізичних, юридичних, фізичних осіб - підприємців, у яких наведена інформація про порушення земельного законодавства чи можливість виникнення ситуацій, що негативно вплинуть на стан земельних ресурсів територіальної громади;

2.4.2. Отримання інформації від органів державної виконавчої влади та структурних підрозділів органів місцевого самоврядування про порушення земельного законодавства;

2.4.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття землі або використання її без оформленого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

2.4.4 Отримання інформації про нецільове використання земель територіальної громади м. Винники;

2.4.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди земельних ділянок територіальної громади м. Винники;

2.4.6. У разі публікації у засобах масової інформації матеріалів, що свідчать про порушення земельного законодавства;

2.4.7. За дорученням міської ради та міського голови.

2.5. Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок оформлюються Актом обстеження земельної ділянки (додаток 1 до Положення).


III. Повноваження Уповноваженого органу


3.1. До повноважень Уповноваженого органу належать:

3.1.1. Організація та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у частині:

- дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України та нормативно-правових актів ради щодо використання земель, передбачених пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення;

- виконання умов договорів оренди землі, договорів тимчасового користування землею та виконання орендарями (користувачами) обов’язків відповідно до укладених договорів оренди землі, у тому числі своєчасного та повного внесення орендної плати (плати за користування земельними ділянками);

- аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку за використання земельних ділянок, передбачених п. 1.3 розділу 1 цього Положення, та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;

- виконання вимог щодо використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

- дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду;

- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

- додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих міській раді власниками та користувачами земельних ділянок, у т. ч. тими фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями, які використовують земельні ділянки комунальної власності за відсутності зареєстрованого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

- дотримання строків своєчасного повернення міській раді земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права користування земельною ділянкою та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням.

3.1.2. Участь у формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, передбачених п. 1.3 розділу 1 цього Положення.

3.1.3. Підготовка та направлення для розгляду визначеним законодавством органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) у встановленому законом порядку використання земель громадянами, юридичними та фізичними особами- підприємцями у разі порушення ними вимог законодавства в галузі використання та охорони земель.

3.1.4. Внесення пропозицій міській раді про перегляд прийнятих рішень ради у разі виявлення фактів користування землями територіальної громади за відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки та за наявності відповідного рішення ради про передачу в оренду земельної ділянки.

3.1.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів та посадових осіб міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб — підприємців, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, у власності чи в користуванні яких перебувають земельні ділянки, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для виконання покладених на Уповноважений орган завдань.

3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання земельних ділянок.

3.1.7. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних , фізичних та фізичних осіб - підприємців з питань користування та охорони земель, передбачених пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення.

3.1.8. Участь у збиранні, зведенні та аналізі інформації щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною земель.

3.1.9. Участь у розробці та виконанні програм, виконанні рішень ради з використання та охорони земель в межах міста Винники; внесення пропозицій раді з цих питань.

3.1.10. Участь у підготовці та розгляді питань, пов’язаних з використанням та охороною земель, на засіданнях міської ради, постійних комісіях ради.

3.1.11. Виявлення самовільно зайнятих земель на території міста Винники;

3.1.12. Підготовка матеріалів для проведення засідань Уповноваженого органу по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам.

3.1.13. Передача в установленому законодавством порядку до відповідних державних органів матеріалів обстежень земельних ділянок щодо недотримання вимог земельного законодавства при використанні земель територіальної громади міста Винники з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

3.1.14. Забезпечення взаємодії з територіальними органами Держгеокадастру з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.15. Залучення у встановленому порядку фахівців наукових, навчальних закладів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.1.16. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель.

3.1.17. Проведення семінарів й інших заходів з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.18. Вирішення інших питань щодо самоврядного контролю відповідно до законодавства України.

3.2. При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель посадові особи Уповноваженого органу мають право:

3.2.1. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України, укладених договорів оренди земельних ділянок або набутих на праві постійного користування.

3.2.2. Складати Акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

3.2.3. Одержувати у встановленому порядку від фізичних та юридичних осіб усну або письмову інформацію з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства України та необхідністю виконання покладених на Уповноважений орган повноважень.

3.2.4. Вимагати від фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень земельного законодавства в добровільному порядку, привести земельну ділянку у попередній стан.

3.2.5. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України та фіксації відповідних порушень.

3.2.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки у разі порушення орендарем (користувачем) умов договору.

3.2.7. Передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

3.3. Посадові особи Уповноваженого органу під час виконання покладених на них завдань зобов’язані додержуватись Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

3.4. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків посадові особи Уповноваженого органу несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


IV. Порядок проведення обстежень земельних ділянок


4.1. Уповноважений орган проводить обстеження земельної ділянки з метою визначення її стану та дотримання умов її використання в присутності користувачів земельної ділянки або уповноважених ними осіб, а також, за можливістю осіб, які вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності при обстеженні земельної ділянки користувачів або уповноважених ними осіб, обстеження проводиться за наявності двох свідків.

4.2. При проведенні обстеження Уповноважений орган:

- встановлює особу, яка є користувачем земельної ділянки;

- при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;

- встановлює правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;

- перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права;

- перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;

- уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

4.3. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого органу, а другий — вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю, копія акта надається цим органам.

4.4. В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки зазначається: дата та місце складання акта, прізвища членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження, посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні, місце розташування земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права; обставини порушення земельного законодавства, суть порушення.

4.5. Акт підписується посадовими особами Уповноваженого органу, які проводили обстеження, представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують земельні ділянки, свідками (за їх наявності).

4.6. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).

4.7. У разі виявлення порушень земельного законодавства керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє особі, яка їх вчинила, вимогу (додаток 2 до Положення) про їх усунення в добровільному порядку у строк, визначений у вимозі.

4.8. Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги залишається в Уповноваженого органу, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення земельного законодавства.

4.9. У разі невиконання особою, яка допустила порушення земельного законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє матеріали про порушення земельного законодавства до органів державної влади для відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності .


V. Заключні положення


5.1. Зміни до цього Положення вносяться рішенням сесії Винниківської міської ради відповідно до Регламенту роботи Винниківської міської ради.

5.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Секретар ради                                                                                І. Жуковський


Віза:

Начальник юридичного відділу                                                   М. КричковськаДодаток 1 до

Положення про самоврядний контроль

за використанням та охороною земель

територіальної громади м. ВинникиА К Т

обстеження земельної ділянки
«_____» ___________ 20____ р.                                                         м. Винники   №________Нами(мною), ____________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що проводили обстеження)

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

за участю ___________________________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що приймали участь у обстеженні)

_____________________________________________________________________________
у присутності ___________________________________________________

(назва посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, що присутні при обстеженні, або їх представника, свідків)

_________________________________________________________________________________________________________


Проведено обстеження земельної ділянки, яка знаходиться: 

(найменування населеного пункту, адреса місцезнаходження земельної ділянки)

________________________________________________________________


Обстеження земельної ділянки проведено у зв’язку з: ________________________ 

_________________________________________________________________

Загальна площа земельної ділянки: _______;


Площа, на якій вчинено правопорушення (чи яку необхідно обстежити):________;


Форма власності: ____________________________________________________________

(зазначити, якщо земельна ділянка надана у постійне користування чи оренду/ або приватна)


Категорія земель ___________________________________________________


Цільове призначення: ______________________________________________

________________________________________________________________
Наявність документів які посвідчують право користування або власності:

(назва правовстановлюючого документа, номер та дата видачі (укладення) інформація про власника чи користувача земельної ділянки)

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Результати обстеження земельної ділянки:____________________________

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(зазначити результати перевірки, при виявленні порушення земельного законодавства вказати його суть)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План – схема земельної ділянки, додається на окремому аркуші.Підписи осіб, які склали акт:


___________________________________________ підпис _______________
(прізвище та ініціали)

______________________________________________________ підпис _______________
(прізвище та ініціали)Підписи осіб, які були присутні при перевірці:


_______________________________________ підпис _______________
(прізвище та ініціали)

_______________________________________ підпис _______________
(прізвище та ініціали)Копію акта отримав:

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина, керівника юридичної чи фізичної особи-підприємця чи їх представника, які отримали копію акта)


_____________________________________________________________________________


Дата _______________ підпис ____________Копія акта в одному примірнику відправлена поштою (у разі відмови від отримання акта)

__________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта)Дата _______________ підпис _____________

Додаток 2 до

Положення про самоврядний контроль 

за використанням та охороною

земель територіальної громади м. Винники
Вимога


“       ” _____________ р.                                                                            Реєстраційний № Вручено: _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові громадянина, представника юридичної особи

__________________________________________________________________

чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)


При обстеженні земельної ділянки __________________________________

_________________________________________________________________ 

(місцезнаходження земельної ділянки, адреса, категорія земель)

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Враховуючи зазначене та керуючись статтями 12, 189 Земельного кодексу України, статтями 12 та 20 Закону України «Про охорону земель», статтями 33, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимагаю: _____

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати заходи, які необхідно здійснити, та термін їх виконання)

_______________________________________________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________________


Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ця вимога підлягає обов’язковому виконанню.Про виконання вимоги повідомити письмово до “ ” __________ року 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса та повне найменування)


Вимогу вручив (ла ):______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка видала вимогу)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2011-2019 © Всі права застережено.