НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 15 липня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про Центр надання адміністра..."  № 72-1 від 24.12.2015р. 
Документ №72 від 24.12.2015р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.12.2015УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(1  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 24.12.2015р.  № 72-1
 

Про затвердження Положення про                                          

Центр надання адміністративних послуг

міста Винники та Регламенту Центру

надання адміністративних послуг міста ВинникиНа виконання Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», рішенням Винниківської міської ради №16 від 03.12.2015 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого комітету Винниківської міської ради», з метою забезпечення ефективного надання адміністративних послуг Винниківська міська рада

вирішила:


1. Утворити Центр надання адміністративних послуг міста Винники як відділ у складі виконавчого комітету Винниківської міської ради.

2. Покласти на спеціалістів відділу Центр надання адміністративних послуг міста Винники виконання обов’язків адміністраторів та кур’єра, на начальника відділу – обов’язки керівника ЦНАП.

3. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг міста Винники(додаток 1).
4. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Винники (додаток 2). 

5. Розробити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг міста Винники, суб‘єктами надання яких є Винниківська міська рада та її виконавчі органи.

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконавчого комітету.

Міський голова                                                                   Володимир Квурт

Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№_72_ від _24 грудня_ 2015 року


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг міста Винники


1. Загальні положення


1.1. Центр надання адміністративних послуг міста Винники (надалі – ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг у місті Винники.
1.2. ЦНАП – це постійно діючий робочий орган, утворений як відділ виконавчого комітету Винниківської міської ради.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП як постійно діючого відділу виконавчого комітету приймає Винниківська міська рада.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови міста Винники та цим Положенням.

1.5. Керівництво та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП покладається на керуючого справами.

1.6. У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України “Про адміністративні послуги“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“.

1.7. Основними завданнями ЦНАП є:

1.7.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

1.7.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

1.7.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП.

1.8. Винниківська міська рада передає у користування приміщення для розміщення ЦНАП рішенням сесії ради з урахуванням необхідності розміщення, зручного доступу та забезпечення належної взаємодії із суб’єктами звернень.


2. Організація роботи ЦНАП


2.1. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Перелік адміністративних послуг визначається законом.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, затверджується відповідним рішенням міської ради. 

2.4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, затверджується відповідним рішенням міської ради згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

2.5. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які здійснюють їх надання через ЦНАП, визначається на підставі переліку адміністративних послуг, затверджених міською радою.

2.6. У ЦНАП також здійснюється прийняття вхідної кореспонденції (звітів, декларацій, звернень, службових документів тощо), розгляд яких віднесено до повноважень міської ради та її виконавчих органів, а також може здійснюватись запис на особистий прийом посадовими особами міської ради та її виконавчих органів.

2.7. Організацію роботи ЦНАП та порядок взаємодії адміністратора, суб’єкта звернення та суб’єкта надання адміністративної послуги визначає Регламент ЦНАП.

2.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора, який організовує надання адміністративних послуг.


3. Права та обов’язки персоналу ЦНАП


3.1. Адміністратор призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови міста Винники за поданням керівника ЦНАП.

3.2. Повноваження адміністратора визначає посадова інструкція.

3.3. Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП визначається рішенням Винниківської міської ради.

3.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) з зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

3.5. Основними завданнями адміністратора ЦНАП є:

3.5.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.5.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.5.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову у задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.5.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.5.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.5.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.6. Адміністратор ЦНАП має право:

3.6.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку.

3.6.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних“.

3.6.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.6.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.6.5. Порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

3.7. Координацію всіх дій, пов’язаних з функціонуванням ЦНАП, здійснює керуючий справами виконкому. 

3.8. Керівником ЦНАП є особа, призначена міським головою міста Винники, а на час його відсутності – адміністратор, призначений керівником ЦНАП виконувати обов’язки керівника на час його відсутності.

3.9. Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

3.9.1. Здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

3.9.2. Організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи до підвищення ефективності роботи ЦНАП.

3.9.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

3.9.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу з засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.
3.9.5. Сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП.

3.9.6. Інформує міського голову міста Винники, суб’єкта надання адміністративних послуг щодо скарг, які надійшли до ЦНАП на дії чи бездіяльність уповноваженого представника суб’єкта надання адміністративних послуг для роботи у ЦНАП, а також щодо скарг на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

3.9.7. Забезпечує передачу для розгляду скарги суб’єкту надання адміністративних послуг та вживає заходи у межах своїх повноважень щодо її розгляду у визначені законодавством терміни з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених прав та запобігання надалі таким порушенням.
3.9.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про ЦНАП, Регламентом ЦНАП.

3.10. Керівник ЦНАП може здійснювати функції адміністратора.

3.11. Керівника ЦНАП призначає на посаду та звільняє з посади міський голова міста Винники.

3.12. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.


4. Фінансове та інше забезпечення роботи ЦНАП


4.1. Фінансове та інше забезпечення роботи ЦНАП здійснюється за рахунок міського бюджету міста Винники та інших джерел відповідно до законодавства України.
4.2. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкту звернення. 


5. Режим роботи ЦНАП


5.1. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. 

5.2. Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

5.3. ЦНАП не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.


6. Відповідальність за порушення вимог законодавства
у сфері надання адміністративних послуг


6.1. Адміністратори та суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальність за недостовірність поданих фізичними особами та суб’єктами господарювання (їх уповноваженими представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг. 

6.2. Адміністратори та інші посадові особи, уповноважені відповідно до законодавства надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

6.3. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені у суді у порядку, передбаченому законодавством.

6.4. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Секретар ради                                                                  Ігор Жуковський
Додаток 2

до рішення Винниківської міської ради

№___ від __________ 2015 року


РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг міста Винники


1. Загальні положення


1. Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Винники (надалі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг міста Винники (надалі – ЦНАП), порядок дій адміністраторів ЦНАП та їх взаємодію з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови міста Винники, Положенням про ЦНАП та цим Регламентом.

3. У Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

4.1. Верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності.

4.2. Стабільності.

4.3. Рівності перед законом.

4.4. Відкритості та прозорості.

4.5. Оперативності та своєчасності.

4.6. Доступності інформації про надання адміністративних послуг.

4.7. Захищеності персональних даних.

4.8. Раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

4.9. Неупередженості та справедливості.

4.10. Доступності та зручності для суб’єктів звернення.

5. На основі узгоджених рішень з суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.


2. Вимоги до приміщення, у якому розміщується ЦНАП


6. ЦНАП та його територіальні підрозділи розміщуються у зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

7. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП та графіком його роботи.

8. Вхід до ЦНАП повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

9. На прилеглій до ЦНАП території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення; на прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування ЦНАП.

10. Приміщення ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини.

11. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАП.

12. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до відкритої частини ЦНАП.

13. Відкрита частина містить:

1. Сектор прийому.

2. Сектор інформування.

3. Сектор очікування.

4. Сектор обслуговування.

14. Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

15. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

16. Вхід до закритої частини ЦНАП суб’єктам звернення забороняється. 

17. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах ніж відкрита частина.

18. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАП та у ньому здійснюється загальне інформування і консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

19. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

20. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали у зручному для перегляду місці, які містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

21. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

22. Сектор очікування розміщується у просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до ЦНАП протягом дня, та облаштовується у достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

23. Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, які мають проблеми з зором.

24. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. 

25. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку з зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора ЦНАП.

26. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб’єктів звернення та роботи адміністраторів ЦНАП і становить не менш як 50 кв. м.

27. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема про:

1. Найменування ЦНАП, номери телефонів для довідок, факсу, адреса веб-сторінки, електронної пошти.

2. Графік роботи ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні).

3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг.

4. Строки надання адміністративних послуг.

5. Бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення.

6. Платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг.

7. Супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП.

8. Прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти.

9. Користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності).

10. Користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності).

11. Положення про ЦНАП.

12. Регламент ЦНАП.

28. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності).

29. Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

30. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах з вільним доступом до них суб’єктів звернення.

31. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у пункті 2.22 цього Регламенту, через розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. 

32. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.


3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг


33. Керівник ЦНАП може вносити суб’єкту надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

34. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток згідно з законодавством України.


4. Робота інформаційного підрозділу ЦНАП


35. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування з загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАП утворюється відділення для інформаційного забезпечення суб’єктів звернень (надалі – рецепція). 
36. Рецепція:

1. Інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП.

2. Консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору.

3. Надає іншу інформацію та допомогу, які необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

37. ЦНАП забезпечує роботу окремого розділу на офіційній веб-сторінці Винниківської міської ради, де розміщується інформація, зазначена у цьому Регламенті, а також відомості про місце розташування ЦНАП, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

38. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП (у тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сторінці Винниківської міської ради, повинна бути актуальною і повною.

39. Інформація в окремому розділі офіційної веб-сторінки Винниківської міської ради, роботу якого забезпечує ЦНАП, має бути зручною для пошуку та копіювання.
40. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАП з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб, аналогічний способу звернення.


5. Керування чергою у ЦНАП


41. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

42. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором ЦНАП реєструється за допомогою термінала у такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. 
43. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (з зазначенням його прізвища та імені).

44. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час.

45. Попередній запис може здійснюватися через особисте звернення до ЦНАП та/або електронну реєстрацію в окремому розділі офіційної веб-сторінки Винниківської міської ради. 

46. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися через попередній запис, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години.

47. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.


6. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП


48. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (надалі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (надалі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

49. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

50. У разі, якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

51. Адміністратор ЦНАП перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення у заповненні бланка заяви. 

52. У разі, якщо суб’єкт звернення допустив неточності або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу у їх усуненні.

53. Заява, яка подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
54. Адміністратор ЦНАП складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

55. Суб’єкту звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора, а також відмітки про дату та час його складення. 

56. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається у матеріалах справи в електронній формі.

57. Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

58. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакета документів через внесення даних до системи документообігу в електронній формі.

59. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
60. У разі, якщо вхідний пакет документів отриманий засобами поштового зв’язку і не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його зіскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

61. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

62. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до реєстраційно-контрольної картки системи документообігу в електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Реєстраційно-контрольна картка справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.


7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)


63. Після вчинення дій, передбачених у розділі 6 цього Регламенту, адміністратор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці з зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано.

64. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня через доставку працівником ЦНАП, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
65. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги обов’язаний внести запис про її отримання до реєстраційно-контрольної картки з зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи.

66. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюють адміністратори, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ЦНАП.

67. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

1. Своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи.

2. Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі через надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора про хід розгляду справи.

68. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) відділ адміністративно-господарського забезпечення інформує про це керуючого справами виконкому.


8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення


69. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів, здійснює його реєстрацію та передає його до ЦНАП відповідно до реєстру.

70. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

71. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

72. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у матеріалах справи.

73. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. 

74. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у ЦНАП, а потім передається для архівного зберігання.

75. У разі, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАП реєструє інформацію про результат розгляду справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

76. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та у межах повноважень адміністратори і керівник ЦНАП.

77. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги зберігається у ЦНАП.

78. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


Секретар ради                                                                                І. Жуковський2011-2020 © Всі права застережено.